Smart Logistics สร้างโอกาสธุรกิจพื้นที่ EEC ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

บทนำ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมีความสลับ Read More …

การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเรียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร

การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่องการเรียนรายงานปร Read More …