บทความวิจัยเรื่อง : ปัญหาของผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัญหาของผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

Problems Accountants in Bangkok Encountered

มรรยาท  ลิ้มโอฬารสุขสกุล

อาจารย์ประจำ คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัญหาของผู้ทำบัญชีในการปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาข้อกำหนดของผู้ทำบัญชีต่อปัญหาธุรกิจการค้า 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการของผู้ทำบัญชีต่อผู้ที่สนใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

        ผลการวิจัย พบว่าปัญหาของผู้ทำบัญชีในการปฏิบัติงานที่มีปัญหาในระดับมากได้แก่ 1. ปัญหาด้านลูกค้า คือ ผู้บริหารควรมีความรู้บัญชีเบื้องต้น ควรจัดให้พนักงานอบรมจนชำนาญงาน ผู้บริหารควรคำนึงถึงต้นทุนการทำงาน ควรให้ความสำคัญต่อแผนกบัญชี ควรคำนึงถึงความสามารถของนักบัญชี และ 2. ปัญหาด้านความรับผิดชอบ คือ ความรับผิดชอบในหน้า วิชาชีพ ต่อเวลา ต่อองค์กร ส่วนที่มีปัญหาในระดับปานกลาง ได้แก่ 1. ปัญหาด้านภาษีอากร คือ ยื่นแบบภาษีไม่ตรงเวลา รายการหัดลดหย่อนภาษี กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ขาดการอบรม ตีความผิดพลาดจากประมวลรัษฎากร 2. ปัญหาด้านมาตรฐานการบัญชี  คือ ไม่เข้าใจกรอบแนวคิดทางการบัญชี การหยิบมาตรฐานมาใช้ให้เหมาะสม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณสมบัติของผู้ทำ มาตรฐานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 3. ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้จัดทำมีประสิทธิภาพดี รู้จักโปรแกรมสำเร็จรูปของกรมสรรพากร การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทำได้ดี 4. ปัญหาด้านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง คือ ไม่มีเวลาอบรม ไม่ได้รับการสนับสนุนอบรม ไม่ทราบถึงข่าวสารในการอบรม ไม่รู้ว่าต้องอบรม ได้รับการอบรมครบถ้วนดี  ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการของผู้ทำบัญชีต่อวิชาชีพ จากผลการวิจัยคือขาดการอบรมหรืออบรมอยู่ในระดับปานกลาง ยังต้องการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก องค์กร จึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี การพัฒนาความรู้ทางด้านการบัญชีในเรื่องการนำเสนองบการเงิน มาตรฐานที่เกี่ยวกับงาน และทักษะที่เหมาะกับงาน ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ทางการบัญชีให้มากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ทำบัญชีและองค์กร

คำสำคัญ ผู้ทำบัญชี, การปฏิบัติงาน, พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

 

Abstract

             The purpose of this research were: 1) to study the problem of accountants’ work performance who live in Bangkok, 2) to study provision for the accountants, 3) to be guideline of accountants implementation for those who interested. The samples were 200 accountants who registered their name with Department of Business Development in Bangkok. The questionnaire was used in this research to help analyze the data into average and percentage.  The results were:

  1. Problem from the clients is that management level should have knowledge about accounting principle and should have training program for employees until they can work as professional.
  2. Problem about the responsibilities which are about work responsibilities, time responsibilities, and responsibilities for organization.
  3. The common problems the researcher found out were: 1) problem about clients cannot submitted filing taxes form within time limit and don’t understand about the list of items that can be deductible for taxes, and misinterpreted about the revenue code 2) that clients don’t understand about the  accountants’ concept and not able to use the right accounting standard procedure properly, 3) clients still lack of software that make accounting process much easier like software that used at The Revenue Department 4) Not to be able to conduct a training regularly, and 5) clients do not know the news about training.

         The recommendations about the working process of accountants are: 1) clients still lack of training or they have moderate level of training, 2) in organization should provide training for accountants in their organization in order to develop knowledge and skills, 3) client should encourage employees to improve their knowledge about accounting for benefits of the organization.

Key Words: bookkeeping, relevant, accountancies act 2004