บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมออนไลน์แบบ e-Training

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมออนไลน์แบบ e-Training
The Development and Efficiency of e-Training

อาจารย์อมรรัตน์  สีสุข
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล  คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์แบบ e-Training 2)
เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมออนไลน์แบบ e-Training

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดฝึกอบรมออนไลน์แบบ e-Training กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม อ.วังเจ้า จ.ตาก ตัวอย่างรวม 30 คน
โดยคัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง

ผลการวิจัยพบว่าชุดฝึกอบรมออนไลน์แบบ e-Training มีประสิทธิภาพ 84.00/82.83
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้าอบรมหลังเรียนด้วย
ชุดฝึกอบรมออนไลน์แบบ e-Training ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าชุดฝึกอบรมออนไลน์แบบ e-Training ที่พัฒนาขึ้น สามารถนำไปใช้งาน
ในการเรียนการสอนและการฝึกอบรมได้

คำหลัก: ชุดฝึกอบรมออนไลน์, อีเทรนนิ่ง, ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม

Abstract

The purposes of this research were to develop and Efficiency of E-Training.

The tools used in this research were the developed E-Training lessons and Efficiency of E-Training, the achievement tests.  The samples consisted of 30 Prathomsuksa Five students, Dongsompithyakham school, Tak Province., selected by purposive sampling technique.

The research results shown as follows : firstly, the efficiency of the developed E-Training. was 84.00/82.83  which was higher than the standard level at 80/80. Secondly, the learning achievement of students after learning with the developped E-Training was statically significantly higher than before using it at .05. In conclusion we could apply this E-Training to the target groups.

Keywords: E-Training Package., e-Training , Achievement of Trainees