บทความวิจัยเรื่อง การประยุกต์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง 108 ปัญหาภาษากล้อง DSLR

การประยุกต์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง 108 ปัญหาภาษากล้อง DSLR
The application of electronic media E-book in the camera 108 DSLR

อาจารย์อมรรัตน์   สีสุข และคณะ
อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประยุกต์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง 108 ปัญหาภาษากล้อง DSLR ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 2) เพื่อหาคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่ประยุกต์ขึ้น แบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ตัวอย่างรวม 50 คน โดยคัดเลือกตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่าย

ผลการวิจัยสรุปได้ว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง 108 ปัญหาภาษากล้อง DSLR มีคุณภาพระดับดี ค่าเฉลี่ยรวม 4.03 และความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.59 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ประยุกต์ขึ้น มีคุณภาพมากและสามารถนำไปจำหน่ายและใช้ประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอนได้

คำหลัก: สื่ออิเล็กทรอนิกส์, อีบุ๊ค, ดีเอสแอลอาร์

Abstract

The purposes of this research were 1) to application of electronic media E-book in the camera 108 DSLR, 2) to find the efficiency of the electronic media E-book, 3) to study the teacher and students’ satisfaction after using the electronic media E-book

The tools used for research were electronic media E-book and questionnaires including satisfaction and quality. The samples are teacher and students’ from Siam Technology College with the total of 50 respondents.

The research results shown as follows : firstly, the efficiency of the electronic media       E-book in the camera 108 DSLR  evaluated from experts from both sides has the mean of 4.03. The content is in good level. The satisfaction from teacher and students’ is in high level.

Keywords: Electronic media, E-book , DSLR