บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อนำเสนอเนื้อการเรียนการสอนในรายวิชา สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อนำเสนอเนื้อการเรียนการสอน
ในรายวิชา สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่อง ระบบการพิมพ์
Development  of Online Learning Model for
Applied Digital Print Media : Printing Systems.

อาจารย์อมร   เหรียญทักษิณายัน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) เพื่อพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบบทเรียนออนไลน์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์เรื่องระบบการพิมพ์  (2) เพื่อเพิ่มช่องทางการศึกษาค้นคว้า หรือทบทวนบทเรียนให้กับนักศึกษา ในรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์เรื่องระบบการพิมพ์ (3) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์การเรียนการสอนรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และนักเรียนนักศึกษาทั่วไปที่สนใจ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา นักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จำนวน  100  คน  เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบทดสอบ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลการเรียนรู้จากการทำแบบทดสอบหลังการเรียนได้ดีขึ้นโดยมีผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 11.61  คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 38.70  นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก ช่วยให้ทบทวนบทเรียนได้สะดวกในเวลาที่ต้องการ  ร่วมทั้งการมีบทเรียนออนไลน์ วิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาบทเรียน ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด รูปแบบการเรียนกระตุ้นความสนใจ น่าติดตาม ความชัดเจนในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาในแต่ละบทเรียน ความยาวในการนำเสนอแต่ละหน่วย /ตอน เหมาะสม การสื่อความหมายของภาษา ตัวอักษร และภาพประกอบการออกแบบมีความเหมาะสมสวยงามง่ายต่อการใช้ การ          ยกตัวอย่างสอดคล้องกับบทเรียน และช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับความสำคัญ คือ พึงพอใจมาก โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คือ 0.40  และค่าเฉลี่ย 4.22

คำสำคัญ  บทเรียนออนไลน์, รายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์, ระบบการพิมพ์

Abstract 

The objective of this research was to (1) to develop content and lessons online. For use as a medium of instruction in the course. Application of digital media The printing system (2) to increase the study. Or reviewing lessons to students In the course of digital media applications The printing system (3) to develop a website for teaching courses digital media applications. The printing system to Subject Digital Media Faculty of Liberal Arts Siam Technology College and students who are interested.

This was a survey research. The sample consisted of 100 student  in the Bachelor of Arts course Department of Digital Media  Faculty of Arts Siam Technology College. The instrument of this study was a questionnaire . Descriptive statistics were used and then presented by percentage, the mean, and standard deviation.

The results revealed  that the Student learning outcomes of the test scores have improved by an average increase of 11.61 percent, 38.70 points, most students are very satisfied. Allows easy lesson in time. Including the online learning Department of Applied Digital Media Help them understand the lesson content level of satisfaction possible. Study stimulate interest, appeal, clarity of access to the material in each lesson, the length of each presentation units / when appropriate, the meaning of language, the text and illustrations, the design is more suitable. Easy to use, for example, corresponds to a lesson. And help to achieve the goals of the class Level of satisfaction was very satisfied with the standard deviation (S.D.) were 0.40 and the mean of 4.22

Keywords :  Online Learning, Applied digital print media, Printing systems.