บทความวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ ทรีวี สยาม

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ ทรีวี สยาม
Behavior and Satisfaction of Receive Information from Television Program
Production on Channel 3V SIAM.

อาจารย์อมร   เหรียญทักษิณายัน และคณะ
อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมของนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในการรับชมรายการโทรทัศน์จากศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์   ทรีวี  สยาม  (2)  ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อการนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ ทรีวี สยาม

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษาได้รับชมรายการจากศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ ทรีวี สยาม ผ่านทางโทรทัศน์ภายในวิทยาลัยมากที่สุด โดยรับชมจากจุดเผยแพร่บริเวณ โรงอาหารวิทยาลัยมากที่สุด  ใช้เวลารับชมแต่ละครั้ง 15-30 นาที
ผู้ชมรายการส่วนใหญ่ต้องการมีส่วนร่วมกับรายการโทรทัศน์ในบทบาทแขก    รับเชิญในรายการ  โดยผู้ชมส่วนใหญ่ได้แนะนำให้ผู้อื่นรับชมต่อ (2) ความพึงพอใจในการรับชมรายการข่าวจากศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ ทรีวี สยาม มีระดับความพึงพอใจมาก  และรายการอินเทอร์เน็ต ไอที กับศรีศักดิ์ จามรมาน มีระดับความพึงพอใจมาก (3) ความพึงพอใจต่อช่องทางการเผยแพร่รายการ มีระดับความพึงพอใจมาก และมีข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้แก่ ต้องการให้มีการเผยแพร่รายการผ่านระบบโทรทัศน์ดาวเทียมหรือโทรทัศน์ดิจิตอล และต้องการให้มีรายการเกี่ยวกับวัยรุ่นให้มากขึ้น

คำสำคัญ : พฤติกรรมและความพึงพอใจ    รายการโทรทัศน์   ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ ทรีวี สยาม

ABSTRACT

The purposes of this study were to (1) investigate the behavior of students personnel and teachers at Siam Technology College of watching television from Television Program Production on Channel 3V SIAM.
(2) to study the satisfaction of the audience for the presentation of information from Television Program Production on Channel 3V SIAM.

This research was a survey research. The sample consisted of  400 students personnel and teachers at Siam Technology College. The instrument of this study was a questionnaire. Descriptive statistics were used to analyze. The statistics used for data analysis by percentage, mean and standard deviation.

The results revealed that: (1) students can watch from a television production 3V Siam through television within the college. The viewing of the broadcast area. Most college cafeterias Takes 15-30 minutes each viewing. The most of audience wants to be guest roles on the show. The most of audiences  recommend others to watch (2) the satisfaction of watching the news from television production center 3V Siam was a very high level, and the satisfaction of watching the internet IT by Srisakdi Charmonman Program was a with very high level. (3) The satisfaction with the channels broadcast was a high level. The other recommendations included the broadcast through satellite or digital TV, and had more about program
for teens.

Keywords : behavior and satisfaction. Television program,  3V SIAM