บทความวิชาการ เรื่อง : การสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหากำไรของรัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

การสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหากำไรของรัฐ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ดร.ณัฏฐญาณี จันทพลาบูรณ์

 หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยบุคคล หรือคณะบุคคล มีสภาพเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่แสวงหากำไร องค์กรประเภทนี้ เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม สโมสร เป็นต้น องค์กรประเภทนี้ ส่วนมากใช้วิธีการจัดกิจกรรมระดมทุน หรือรับบริจาค เพื่อนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์

ปัจจุบัน องค์กรไม่แสวงหากำไรมีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศอย่างเด่นชัด เช่น องค์กรที่สนับสนุนด้านการศึกษา การให้ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา องค์กรที่ช่วยเหลือด้านอุบัติเหตุ เหตุด่วน เหตุร้าย องค์กรที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น รัฐบาลทราบดีถึงบทบาทและความสำคัญขององค์กรเหล่านี้ จึงสนับสนุนองค์กรที่จัดตั้งขึ้นและทำประโยชน์ให้กับสาธารณะ โดยการมอบประกาศนียบัตรรับรอง เพื่อให้องค์กรดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความน่าเชื่อถือ โดยมีประกาศนียบัตร 2 ประเภท ได้แก่ การรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และ การรับรองการเป็นองค์กรสาธารณกุศล

องค์กรสาธารณประโยชน์

องค์กรสาธารณประโยชน์ รับรองโดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยรับรองให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่สามารถแสดงผลการดำเนินงานได้ว่า เป็นองค์กรที่จัดตั้งและดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะ เมื่อได้รับการรับรองแล้ว องค์กรเหล่านี้ สามารถขอทุนจากรัฐบาลและอาจมีโอกาสเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้านการพัฒนาสังคมด้วย

องค์กรสาธารณกุศล

การรับรองการเป็นองค์กรสาธารณกุศล รับรองโดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยรับรองให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่สามารถแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินได้ว่า รายได้ขององค์กรส่วนใหญ่นั้นใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ เมื่อได้รับการรับรองแล้ว องค์กรเหล่านี้ สามารถมอบประโยชน์ให้กับผู้บริจาค โดยผู้ที่บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่ได้บริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ เป็นการช่วยให้องค์กรดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ และระดมทุนได้ง่ายขึ้น

การรับรองทั้งสองประเภทนั้น รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้กำกับดูแล หากตรวจสอบพบว่าองค์กรใดละเมิดหรือดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนด รัฐบาลสามารถถอนการรับรองได้ทันที

จากการให้การรับรองทั้งสองประเภทดังกล่าว เห็นได้ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเภทเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน มีองค์กรไม่แสวงหากำไรมากกว่า 70,000 หน่วยงาน ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า องค์กรไม่แสวงหากำไรมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศ และรัฐบาลก็ตระหนักถึงการจัดตั้งและการดำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่จะช่วยกันยกระดับให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

ที่มา

แปลสรุปจาก Chantaplaboon, N. (2017). Governmental Support to Non-Profit Organizations as Helping Hands to Uplifting the Quality of Citizen’s Lives, presented on July 27, 2017 at the National and International Conference (3rd TECHCON2017 & 1st ITECH2017, “Creative Thinking with Innovation, Drive the Future with Technologies).