การฝากครรภ์ และ คลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นที่โรงพยาบาลท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี

การฝากครรภ์ และ คลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นที่โรงพยาบาลท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี

Antenatal Care and Childbirth of Teenage Mothers at Tha Chang Hospital

Sing Buri Province

 

ชุติชัย  มาแจ้ง1* วัชระพันธ์ ศรีสวัส2  สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์1  และสายพิณ  ไชยนันทน์1

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 46 ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สิงห์บุรี หมู่ 7 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000

*ผู้ติดต่อ chutichai.machang1@gmail.com, 084-427-2182

 

บทคัดย่อ

การตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นถ้าไม่คิดและยอมรับการเป็นมารดาในระยะที่ตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสม อาจมีผลกระทบต่อทั้งมารดา และทารก  สตรีกลุ่มนี้จึงต้องการการสนับสนุนจากทั้งสามีและ/หรือญาติผู้ใหญ่ ตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบย้อนหลัง (Retrospective research) เชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ผลของการมาฝากครรภ์และการคลอดบุตร ของมารดาวัยรุ่น ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ในโรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การฝากครรภ์ครบกำหนดตามเกณฑ์ กับ น้ำหนักของทารกแรกเกิด และกับระดับฮีมาโตคริท ก่อนและหลังคลอด

ผลการวิจัยพบว่า  ในช่วงที่ศึกษามีมารดามาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลรวม 1,225 ราย พบมารดาวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี 185 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.1 โดยมีอายุเฉลี่ย 17.96 ปี  พบมารดาอายุ 19 ปีมากที่สุด ร้อยละ 38.4    ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแม่บ้าน  ร้อยละ 51.3  เป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรก  ร้อยละ 88.1  และฝากครรภ์ครบกำหนดตามเกณฑ์  ร้อยละ 88.1  คลอดปกติ  ร้อยละ 89.2   ผ่าตัดทำคลอด ร้อยละ 5.4  พบคลอดก่อนกำหนดร้อยละ 5.4

สำหรับผลการตรวจหาระดับ ฮีมาโตคริทของมารดาวัยรุ่นก่อนและหลังคลอดเพื่อหาภาวะโลหิตจาง พบว่าเมื่อเจาะก่อนคลอดมีภาวะโลหิตจางร้อยละ 43.8 และหลังคลอดมีภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 35.7  และ  น้ำหนักทารกแรกเกิดเฉลี่ย 3065 กรัม  น้อยกว่ามาตรฐาน (น้อยกว่า 2500 กรัม) เพียงร้อยละ 8.6

ภาวะการขาดออกซิเจน (birth asphyxia) ทารกแรกเกิดมีคะแนนชีพ (APCAR score)  เฉลี่ยที่ 1 และ5 นาที หลังคลอดเท่ากับ 8.97 และ 9.63 ตามลำดับ  ทารกที่ Apgar score อยู่ในช่วง 7-10 คะแนน แสดงว่าอยู่ในภาวะดี ไม่ขาดออกซิเจน และในการวิจัยครั้งนี้ไม่พบการตายคลอดของทารก

การฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ มีความสัมพันธ์กับค่าฮีมาโตคริทก่อนคลอด (p = 0.001) และ มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักทารกแรกเกิด (p = 0.027)

การตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี มีปัญหาการมาฝากครรภ์ช้า ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะโลหิตจาง สาเหตุของการตั้งครรภ์เกิดจาก การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา การคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัวที่ถูกต้องเพราะไม่ตั้งใจที่จะตั้งครรภ์และพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว จิตใจ และสภาพแวดล้อม

คำสำคัญ: การฝากครรภ์และคลอดบุตร, มารดาวัยรุ่น, จังหวัดสิงห์บุรี

 

Abstract

Pregnancy and childbirth of teenage mothers often cause of confusion between the roles of being a youth and being a mother. If pregnant teenage mothers cannot enter into their maternal role properly, it could impact both mothers and their infants. Pregnancy teenage mothers need support from their husbands and/or their mothers throughout their pregnancy period. This research is a study of the retrospective research, quantitative and qualitative, to study the effects of antenatal care and childbirth of the teenage mothers aged under 20 years in Tha Chang hospital, during February and November 2016.

By studying the relationship between the depository on the basis of pregnancy and the weight of the newborn, and hematocrit level before and after childbirth and study on the factors that affect pregnancy and childbirth.

The tools used to collect the data is a note from the parent program for teens.  There were 1225 mothers came to the hospital during that time, a list of mothers under 20 years childbirth all 185 items accounted for 16.5 per cent. With the average age of mothers aged 17.96 and mothers age 19 most 38.4 per cent and majority 51.3 percent of maids. As the pregnancy for the first time 88.1 percent and deposits due on the basis of pregnancy 88.1 per cent.  There are normal birth 89.2 per cent, operative delivery 5.4 per cent and found premature 5.4 per cent.   Detection level of hematocrit level before and after childbirth have anemia when drilling 43.8 per cent before birth and 35.7 per cent after birth. The high blood pressure crisis during pregnancy found 1.1 per cent.

The average newborn weight 3065 grams and less than standard (less than 2500 grams) only 8.6 per cent.  Neonatal care, lack of oxygen (birth asphyxia), the average of APCAR score at 1 minute and 5 minutes after birth were 9.63 and 8.97 respectively.  Apgar score in the 7-10 points indicates that is not lacking oxygen.  In this research was not found dead baby’s birth.

Antenatal care on the basis of pregnancy have relationship to the hematocrit level before childbirth (p = 0.001) and have relationship with the new born weight (p = 0.027)

Pregnancy in adolescent mothers under 20 years of age have the problem of slow gestation that makes high risk of births anemia.  The cause of pregnancy due to lack of knowledge and understanding of sex education, contraception and family planning that is required because they were not intended to be pregnant. It was found that the majority are economic problems the family spirit and the environment.

Keywords: Antenatal Care and Childbirth, Teenage Mothers, Sing Buri Province