ความเครียดในการทำงาน (Job stress) ของครูประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร

ความเครียดในการทำงาน (Job stress) ของครูประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร

Job stress among primary school teachers Sakon Nakhon province

ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ1,* รัชนีกร ชมสวน1 อินจิรา นิยมธูร1

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 46 ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

*ผู้ติดต่อ: phoowasitmu@gmail.com, 0930968877

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยสำรวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการทำงานของครูประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่มสองขั้นตอน (Two-stage cluster sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 451 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเครียดคือแบบสอบถาม Job Content Questionnaire (JCQ) ฉบับภาษาไทย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและความชุก และสถิติเชิงอนุมานอธิบายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการทำงาน

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 17.7 มีความเครียดสูงจากการทำงาน เมื่อทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการทำงานพบเพียงแรงสนับสนุนจากหัวหน้าในระดับต่ำ (ORadj = 2.21, 95%CI: 1.34 – 3.66) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value =0.02) ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ควรมีการคัดกรองความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตในครูประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาสามารถช่วยป้องการเกิดความเครียดในการทำงานได้

คำหลัก: ความเครียดในการทำงาน, ครูประถมศึกษา, จังหวัดสกลนคร

 

Abstract

The aimed of this study were: to examine the prevalence of job stress and the factor associated with job stress in primary school teachers Sakon Nakhon province. 451 Subjects were selected by two-stage cluster sampling. The data were collected using Job Content Questionnaire (JCQ) – Thai version. The data were analyzed by descriptive statistics and inferential statistics.

The results of the study revealed that 17.7% of primary school teachers had high job strain. Low of supervisors support (ORadj = 2.21, 95%CI: 1.34 – 3.66) was significant associated with job stress (p-value =0.02). This finding can be used to consider in screening for job stress among primary school teachers Sakon Nakhon province and supervisors support had to protect job stress.

Keywords: Job stress, primary school teachers, Sakon Nakhon province