ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

The Relationship between Knowledge with Exercise Behavior of Hypertensive Patients

วชิระ  สิงหะคเชนทร์1 รัฐพล ศิลปะรัศมี2 สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์1,* ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ1

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 46 ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

2คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพ 11 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

*ผู้ติดต่อ: csitthipan@yahoo.com, 0995615895

 

 บทคัดย่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) ลักษณะทางประชากร ดัชนีมวลกายและการใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและพฤติกรรมในการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 3) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 43 คน ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ใช้สหสัมพันธ์ของเพียร์สันต์และค่า  – Test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.5 มีอายุเฉลี่ย 58 ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 53.5 ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 23.3 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 70.7) มีพฤติกรรมในการออกกำลังกาย อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.73) พบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร คือ อายุ (r= -0.043, P-value = 0.003) และความสม่ำเสมอในการใช้ยา (P-value=0.012) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.05)

ดังนั้น เพื่อพัฒนาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและมีพฤติกรรมการปฏิบัติในทางที่ดีจึงควรจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโรคหิตสูงที่ถูกต้อง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย    เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

คำสำคัญ: การออกกำลังกาย, พฤติกรรมการออกกำลัง, ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

 

Abstract

The relationship between knowledge with exercise behavior of hypertensive patients. This research is a descriptive study. The objectives of this study were 1) For demographic characteristics Body Mass Index and Use Drug of Hypertensive Patients. 2) To study general knowledge about hypertension and exercise behavior of hypertensive patients. 3) To study the relationship between demographic characteristics General knowledge about hypertension and exercise behavior of hypertensive patients. The study was conducted in 43 persons. To study during on February 2017 a collection of Data by using the questionnaire statistical used in this study such as Pearson’s correlation statistics. The results revealed that the sample that most are females, 60.5% average age 58-year-old,  Average elementary school graduate  53.5% Average make a contractor 23.3% there is about hypertension knowledge in the overview was averagely (70.7%) The average of behavior was 3.73. By studying the relationship between Demographic characteristics, knowledge, and exercise behavior. It found that age and consistency of drug use were significantly correlated with exercise behaviors (P-value< 0.05).

So, to develop a general knowledge of hypertension and to behave in a good way, training should be provided to educate people about hypertension and good physical activity. And promote exercise activities for the sample to have better exercise behavior. And see the importance of good fitness for sustainable health.

Keywords: Exercise, Exercise behavior, Hypertensive patients