คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำในตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ในเขตกรุงเทพมหานคร

 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำในตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ในเขตกรุงเทพมหานคร

Microbiological quality of water in automatic drinking water dispensers in Bangkok Metropolitan area

 

ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ1,* สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์1 สายพิณ ไชยนันทน์1 บุญส่ง ไข่เกษ2

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 46 ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

2คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพ 11 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

*ผู้ติดต่อ: phoowasitmu@gmail.com, 0930968877

 

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ได้ทำการสำรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำในตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ในเขตดุสิต เขตบางกอกใหญ่ และเขตบางกอกน้อย เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559 เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มทางจุลชีววิทยาจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติในเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิตเชิงพรรณนาและสถิตเชิงอนุมาน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05

จากการสำรวจน้ำในตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ จำนวน 270 ตัวอย่าง พบตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ (พบถังขยะ/เศษขยะ และมีน้ำขังเฉอะแฉะรอบตู้) ร้อยละ 10.3 และพบมีเพียง 13 ตู้ มีฉลากครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2553) ระบบกรองน้ำภายในตู้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.6 เป็นระบบ Reverse osmosis (RO)

จากผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มทางจุลชีววิทยา จากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ จำนวนทั้งหมด 270 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน 121 ตัวอย่างหรือร้อยละ 44.8 และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ผลวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานมีความสัมพันธ์กับตู่น้ำดื่มอัตโนมัติที่มีประตูไม่มีประตูปิดและมีประตูปิดช่องจ่ายน้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ข้อเสนอแนะควรมีการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับตู้น้ำดื่มอัตโนมัติแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

คำหลัก: คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำ ตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ กรุงเทพมหานคร

 

Abstract

This study investigated the microbiological quality of drinking water in the automatic drinking water dispenser located in the district of Dusit, Bangkok-Yai, and Bangkok-Noi of Bangkok metropolitan area. Samples were collected from automatic drinking water dispensers in the specified areas between August and December 2016. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics. The total number of dispensers was 270 in which 10.3% of those were surrounded by the non-hygienic environment (i.e., garbage/junk and water logged around the dispenser). There were only 13 dispensers that fully labeled according to the announcement of the label committee No. 31 B.E. 2553 (2010). 94.6% of dispensers have used Reverse Osmosis (RO) as a filtration process. According to the analysis of microbiological drinking water quality, 121 out of 270 samples or 44.8% were not obeyed by the standard. This finding is significantly related to the physical characteristics of the automatic drinking water dispensers (P <0.05), such as no door, door closed, and the door of the water outlet. Appropriate recommendation for applying the automatic drinking water dispenser is needed to provide the suitable information for the consumers.

Keyword: Microbiological quality of water, Automatic drinking water dispenser, Bangkok