พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น กรณีศึกษาของประชาชนหมู่บ้านเกาะใหญ่ ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น กรณีศึกษาของประชาชนหมู่บ้านเกาะใหญ่

ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The consumption of alcohol and the impact occurs A case study of the village of Kohyai district T.Maitra A.Bangsai J.Ayutthaya

วชิระ สิงหะคเชนทร์1 วลีรัตน์ ภมรพล2 ณัฐพงศ์ วีระทวีพร1* ชุติชัย มาแจ้ง1 ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ1 เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล1

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 46 ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

2คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพ 11 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

*ผู้ติดต่อ: nihao_27@hotmail.com, 02-878-5037

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบที่เกิดขึ้น กรณีศึกษาของประชาชนหมู่บ้านเกาะใหญ่ ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน 125 คน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.80  มีอายุเฉลี่ย 46.1  การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ใกล้เคียงกัน  ส่วนมากมีอาชีพเป็นพนักงานโรงงาน มีร้อยละ 40.00 รองลงมาคือทำนา/ทำการเกษตร ร้อยละ 28.00 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 20.00   และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,080 บาท   ปัจจัยที่นำมาซึ่งการดื่ม ส่วนใหญ่มาจากการชักชวนของเพื่อนหรือคนในครอบครัว มี ร้อยละ 57.60 นอกจากนี้ยังพบว่าโอกาสในการดื่ม ส่วนใหญ่ดื่มในโอกาสเข้าสังคมร้อยละ 30.40 โดยส่วนใหญ่ เบียร์ เหล้าขาวและสปาย   ร้อยละ 58.40  ค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการดื่ม เฉลี่ยประมาณ 825 บาท   โดยจะดื่มแอลกอฮอล์อาทิตย์ละครั้งและมากกว่า มีร้อยละ 60.0 แต่ละครั้งที่ดื่มฯจะดื่มประมาณ 2-3 ดริ้ง (เท่ากับ เหล้า 2-3 เป๊ก หรือ เบียร์ 2-3 แก้ว หรือ ไวน์2- 3 แก้ว ) มีสูงถึงร้อยละ 61.6

การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับระดับเฉลี่ยของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าลักษณะทางประชากรได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สาเหตุที่ดื่มฯจากเพื่อนชวนและจากปัญหาจากงาน และพฤติกรรมการดื่มได้แก่ อายุแรกดื่มฯ จำนวนครั้งที่ดื่ม กับ ปริมาณการดื่มฯแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ α = 0.05

เราพบว่าผู้บริโภคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายและการศึกษาของพวกเขาอยู่ในระดับปริญญาตรี ดังนั้นพวกเขาอาจไม่มีความรู้เพียงพอที่จะตระหนักถึงผลกระทบของการบริโภคนี้ ข้อมูลที่เหมาะสมควรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

คำสำคัญ: พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลกระทบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

Abstract

Alcoholic drink in Thailand is ubiquitous that is easy to find out. Thus, it may affect the activity of people who like to drink and cause their negative health impacts. This research aims at studying the consumption behavior of alcohol and its impact on people living in Koh- Yai Village, Maitra Sub-district, Bang Sai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.

The results showed that alcohol consumers were male and their average age was about 46 year. They were mostly educated as in elementary, junior high school and high school. There were many occupations for these consumers, including 40 for factory workers, 28.0% for agriculturists, and 20.0% for general employee. Monthly average income was about 5080 Bath. The main factors that induce people to drink alcoholic beverage was the persuasion of their friend and family member with 57.6%. Moreover, about 30.4% of consumers were likely to get the chance to drink when they were in socialized events, which usually served as beer, whiskey, and spy wine around 58.4%. They spent approximately 825 Bath. for alcoholic consumption per month, 60.0% of them dank more than or equal one time a week with about 2-3 drinks per time (equivalent to 2-3 pints of whiskey or 2- 3 glasses of beer or wine)

The relationship between the variables studied by alcoholic drinkers and the average level of impact of alcoholic beverage. The demographic characteristics were sex, age, occupation. The causes of alcohol dependence from friends and relatives, from work problems and drinking habits. The first drinkers had a statistically significant relationship with the effect of alcohol consumption at the level of α = 0.05.

We found that alcoholic consumers in the study area were mostly male and their education was under Bachelor degree. Thus, they may have no enough knowledge to realize the impact of this consumption. The appropriate information should provide them in the proper way.

Keywords: Consumption Behavior of Alcohol, Impact, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province