ความรู้และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของประชาชน กรณีศึกษา หมู่ที่ 6 บ้านดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ความรู้และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของประชาชน กรณีศึกษา หมู่ที่ 6 บ้านดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Knowledge and Public Behavior in food consumption case study in Moo 6, BanDaowadueng Bang Chang

Sub district Bang Chang, Amphawa District, SamutSongkhram Province

วชิระ สิงหะคเชนทร์1ปธานิน แสงอรุณ2พงษ์เสริฐ  ศรีพรหม3สรินทรพัฒอำพันธ์1,*

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 46 ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

2คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนครราชสีมาวิทยาคารกรุงเทพ 11 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิตเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

3คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  1 ซอยฉลองกรุง1เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

*ผู้ติดต่อ: sarintronp@siamtechno.ac.th, 02-878-5037

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา(Descriptive Research)เพื่อศึกษาความรู้ และพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร ของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในหมู่ที่ 6 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จากตัวอย่างประชาชนกลุ่มนี้ 69 คน

พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.6 มีอายุเฉลี่ย 49.43 ปี (SD=10.24 ปี) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ65.2 มีอาชีพรับจ้างร้อยละ 72.5 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน9,020.29 บาท/เดือน (SD=4762.18 บาท)โดยพบว่าความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับต่ำ และพบว่ามีลักษณะทางประชากรเพียงตัวแปรเดียวคืออายุ มีความสัมพันธ์กับความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p-value0.002) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากร ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไม่มีความสัมพันธ์กัน(p-value>0.005)

ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต้องกับประชาชน ในประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำและปานกลาง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารให้ดีขึ้น ในประเด็นที่มีระดับอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ให้กับประชาชนในชุมชน

คำสำคัญ:ความรู้, พฤติกรรม, การบริโภคอาหาร

 

Abstract

This study is a descriptive research and study for the knowledge and behavior in food consumption of the sample population in the 6th village, BangchangSubdistrict, Amphawa District, Samutsongkram, The statistic analysis of data is based on 69 persons of this sample group. It was found that most of the population were females, 69.6 % had average age 49.43 years (SD=10.24 years), most graduated at elementary school level. 65.2% had the occupation, 72.5 % had the monthly income of 9020.29 Baht/month (SD=4762.18 Baht/month) and found that the overview of food consumption knowledge was moderate but the consumption behavior was low. The correlation between population characteristics and food consumption knowledge, there was only the age related to the knowledge with significant in the statistic (p-value 0.002). The correlation between the characteristic of population, knowledge, and food consumption behavior was no relationship. (P-value>0.005).

Consequently, those concerned should educate people about correct food consumption. On the issues that are low and moderate and change the behavior of food consumption better for the low level in the community.

Keywords: Knowledge, Behavior, Food Consumption