เกณฑ์การขอกําหนดตําแหน่ง ทางวิชาการ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จัดขึ้นโดยฝ่ายวิชาการเมื่อวันพฤหัสที่ 24 มกราคม 2562 ณ.ห้องสัมมนาใหญ่ชั้น 4 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้มีประสบการณ์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.พรพิสุทธ์ มงคลวนิช อธิการบดี ผศ.ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี ผศ.ดร.สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ผศ.ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ กับ อาจารย์ประจำ จากสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สนใจ จำนวน 71 คน (มีเอกสารประกอบ)

Document Download