การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเรียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร

การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่องการเรียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร” จัดขึ้นโดยสำนักงานประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 9 กรกาคม 2562 ณ. ห้องประชุมสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน เป็นวิทยากร (เอกสารประกอบ)

Document Download