โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT Application for Learning Management: Google Apps for Education

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT Application for Learning Management: Google Apps for Education   วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์สามารถใช้ Google Apps ในการบริการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดอบรมทั้งหมด 2  รอบ 

รอบที่ 1ระดับฺ Beginner – Intermediate เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
รอบที่ 2 ระดับ Advanced  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561
รอบที่ 3 ระดับฺ Beginner – Intermediate เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 4 ระดับ Advanced  วันที่ 30 มีนาคม 2562  ( มีเอกสารประกอบ)

Document Download